Pobyt ze środków NFZ

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO „POMOCNA DŁOŃ”

w ramach :

powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Zgodnie z zawartą umową ze ŚOW NFZ od 1 lipca 2014 r. Zakład nasz zapewnia świadczenia dla ubezpieczonych. Może zostać przyjęta osoba wymagająca ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagająca pobytu w oddziale szpitalnym.

Przyjęcie następuje na podstawie: Skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do zakładu opiekuńczo-leczniczego.

Do skierowania należy dołączyć:

 1. Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową lub rodzinną i zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność całodobowej pielęgnacji i opieki bez potrzeby hospitalizacji (dołączyć skierowanie na kuponie)
 2. Kartę oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego (wg skali Barthel) podpisaną przez lekarza i pielęgniarkę środowiskową lub rodzinną (Przyjmuje się jedynie pacjentów, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (zwaną „skalą Barthel”) otrzymali 40 lub mniej punktów.)
 3. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu pacjenta tj.:
 • decyzję organu rentowego albo emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej; do decyzji można załączyć zgodę pacjenta ubiegającego się o przyjęcie na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie przez właściwy organ rentowy albo emerytalno-rentowy ze świadczenia wypłacanego przez ten organ, lub
 • decyzję o przyznaniu zasiłku stałego; do decyzji można załączyć zgodę pacjenta ubiegającego się o przyjęcie do odbioru tych należności przez zakład
 1. Informację o lekarzu oraz pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej (imię nazwisko oraz dokładny adres przychodni w której przyjmują).
 2. Kserokopia dowodu osobistego.
 3. Zobowiązanie członka rodziny do odebrania pacjenta po zakończonym pobycie w zakładzie

Miesięczna opłata za pobyt w zakładzie obejmująca koszty wyżywienia i zakwaterowania ustalana jest przez kierownika zakładu na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

O każdorazowej zmianie wysokości dochodu w trakcie przebywania w Zakładzie pacjent ma obowiązek zgłosić ten fakt, celem ustalenia ponownie opłaty.

Zgłaszając się do przyjęcia pacjent dostarcza również następującą indywidualną dokumentację medyczną:

 • aktualne badanie RTG płuc (ważne 2 lata), a w w przypadku podejrzenia gruźlicy wynik badania bakteriologicznego plwociny na BK,
 • EKG,
 • wyniki badań laboratoryjnych:
  • OB, morfologia, badanie ogólne moczu, elektrolity, kreatynina, poziom glukozy, ALAT, ASPAT,
  • antygen HBS,
  • posiew i antybiogram (w przypadku pacjenta z ranami, odleżynami),
  • posiew moczu w przypadku założonego cewnika,
  • wymaz z nosa i gardła (antybiogram),
 • karty informacyjne leczenia szpitalnego
 • w przypadku zaznaczenia w zaświadczeniu lekarskim choroby psychicznej wymagane jest zaświadczenie od psychiatry o następującej treści: Pacjent/ka nie zagraża sobie i otoczeniu. Może przebywać w ZOL o profilu ogólnym

Wzory druków można pobrać poniżej.

Przeciwwskazaniem do przyjęcia do Zakładu w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia jest zaawansowana choroba nowotworowa, ostra faza choroby psychicznej, uzależnienie (alkohol,narkotyki), oraz wiek pacjenta - poniżej 18 roku życia.

Wnioski o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczy „Pomocna Dłoń” można składać codziennie w dni robocze w sekretariacie Zakładu w Zabrzu przy ul. Janika 18.

 

Pobierz dokumenty:

Szpital Miejski w Zabrzu
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze
Sekretariat: 32 277 61 00 wew. 102, fax.: 32 271 73 11